Tư vấn học tập

Bài viết về công bố ISI/Scopus

Bài viết về công bố ISI/Scopus

15/04/2017 10:56

...

Hướng dẫn công bố khoa học

Hướng dẫn công bố khoa học

03/11/2014 20:49

Nghiên cứu khoa học là sức sống của các trường đại học song để sức sống ấy mạnh mẽ hơn...

Dạng thức chung của bài báo khoa học

Dạng thức chung của bài báo khoa học

03/11/2014 12:33

(Nguồn: Trang web Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước)

Viết đề cương nghiên cứu khoa học

Viết đề cương nghiên cứu khoa học

03/11/2014 12:22

Đề cương nghiên cứu (Research Proposal) là một tài liệu khoa học được công bố ở giai đoạn khởi đầu của một nghiên cứu.

Page 1/1 <1>
Tin xem nhiều