LÃNH ĐẠO KHOA


STT Họ và tên Email Số điện thoại

1

PGS. TS. Hoàng Vị

vihoang@tnut.edu.vn

 

2

GV. TS. Hồ Ký Thanh hkythanh@tnut.edu.vn

 

3

GV. TS. Dương Phạm Tường Minh

tuongminh80@gmail.com

 

  

VĂN PHÒNG


Email Số điện thoại

khoacokhi@tnut.edu.vn

0280 3847 164