LÃNH ĐẠO KHOA


STT Họ và tên Email Số điện thoại

1

PGS. TS. Dương Phạm Tường Minh

tuongminh80@gmail.com

0912804321

2

TS. Lưu Anh Tùng luuanhtung@tnut.edu.vn

0974614399

3

ThS. Hoàng Trung Kien 

htk@tnut.edu.vn

0915732858

  

VĂN PHÒNG


Email Số điện thoại

khoacokhi@tnut.edu.vn

0280 3847 164