LÃNH ĐẠO KHOA


STT Họ và tên Email Số điện thoại

1

PGS. TS. Hoàng Vị

vihoang@tnut.edu.vn

0913072622

2

GV. TS. Hồ Ký Thanh hkythanh@tnut.edu.vn

0984194198

3

GV. TS. Dương Phạm Tường Minh

tuongminh80@gmail.com

0912804321

  

VĂN PHÒNG


Email Số điện thoại

khoacokhi@tnut.edu.vn

0280 3847 164

tin tuc tin tuc 24h