BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Đăng ngày: 18-12-2017; 3029 lần đọc

"Phân công nhiệm vụ chính"

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỦ NHIỆM KHOA

NHIỆM KỲ 2014-2019 

 

1. PGS. TS. Hoàng Vị, trưởng khoa

 a. Chỉ đạo chung các hoạt động của khoa;

b. Trực tiếp phụ trách các hoạt động về chương trình đào tạo, đề cương, giáo trình, bài giảng đại học và sau đại học;

c. Trực tiếp phụ trách các hoạt động đánh giá giảng viên và chất lượng đào tạo;

d. Trực tiếp phụ trách công tác đào tạo sau đại học của khoa.

 

2. TS. Dương Phạm Tường Minh, phó trưởng khoa

 a. Trực tiếp phụ trách công tác tư vấn sinh viên về học tập, nghiên cứu khoa học;

b. Chỉ đạo theo dõi, quản lý dữ liệu về các hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; Được ủy quyền ký xác nhận các văn bản đề nghị của giảng viên, sinh viên liên quan đến giảng dạy và học tập dựa trên dữ liệu quản lý của khoa;

c. Tổ chức các hoạt động sự kiện phục vụ chuyên môn, học thuật, nghiên cứu khoa học;

d. Trực tiếp triển khai, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên;

e. Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh đại học và sau đại học;

f. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác khi được phân công.

 

3. TS. Hồ Ký Thanh

 a. Trực tiếp phụ trách công tác quản lý sinh viên; công tác tư vấn sinh viên về sinh hoạt và rèn luyện theo quy định;

b. Chỉ đạo theo dõi, quản lý dữ liệu về hồ sơ nhân sự sinh viên; Được ủy quyền ký xác nhận các văn bản đề nghị của khoa, của sinh viên liên quan đến hồ sơ nhân sự của sinh viên;

c. Trực tiếp triển khai và xử lý các tình huống liên quan đến công tác thực hành, thí nghiệm của giảng viên và sinh viên;

d. Chỉ đạo phân công giảng viên, sinh viên tham gia các hoạt động chuyên môn khi có yêu cầu của trường;

e. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác khi được phân công.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Tin xem nhiều