Ban tổ chức và liên hệ

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC

1. PGS.TS. DƯƠNG PHẠM TƯỜNG MINH

  • Chức Vụ: Trưởng khoa Cơ khí
  • Vai trò: Trưởng ban
  • Điện thoại: 0912 804 321

2. THS. HOÀNG TRUNG KIÊN

  • Chức vụ: Phó khoa Cơ khí
  • Vai trò: Phó Ban
  • Điện thoại: 0915 732 858

3. TS. LƯU ANH TÙNG

  • Chức vụ: Phó khoa Cơ khí
  • Vai trò: Phó Ban
  • Điện thoại: 0974 614 399