Kế hoạch tổ chức thi đánh giá NLNN theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ tại ĐHTN đợt thi tháng 9 năm 2022

Kế hoạch tổ chức thi đánh giá NLNN theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ tại ĐHTN đợt thi tháng 9 năm 2022.